جت 24 آموزش آموزش تعمیرات آموزش تعمیرات الکترونیک

آموزش تعمیرات الکترونیک

یک دستگاه پزشکی یا هر وسیله الکتریکی دیگر که از قطعات الکتریکی تشکیل شده، این قطعات یک مدار الکتریکی که به آن برد الکتریکی گویند را میسازند.

قطعات ممکن است به هر دلیلی سوخته یا خراب شوند، بنابراین با گذراندن دوره ها یا کلاسها میتوانید تعمیرات وسایل الکترونیکی را خودتان انجام دهید.