جت 24 خدمات خدمات مشاوره بلوکارت اروپا

بلوکارت اروپا

سریع ترین زمان دریافت بلوکارت اروپا

بلوکارت اروپا یک جواز و می توان گفت مهری است که در پاسپورت افراد جهت اقامت در این کشورها از جانب اتحادیه اروپا زده می شود و سبب اجازه اقامت افراد غیر اروپایی را جهت کار، زندگی در کشورهای اتحادیه اروپا فراهم می نماید. بلوکارت مانند گرین کارت آمریکا است و علت آبی بودن آن رنگ پرچم اتحادیه اروپا می باشد. برای این که بتوانید به راحتی و با سرعت بلوکارت اروپا را دریافت کنید نیاز است تا پیشنهاد کاری از این کشورها داشته باشید. فردی که دارای بلوکارت اروپا است مشروط به این بخش است که دو سال اول اقامت خود مشغول به حرفه ای باشد که در بلوکارت قید شده است. بلوکارت اروپا امکانات ویژه ای را برای دارندگان آن ایجاد می کند.