جت 24 صنعت راه و ساختمان حفر چاه آب

حفر چاه آب

آبیابی و اکتشاف آب زیر زمینی

جهت تعیین بهترین محل برای حفر چاه نیاز هست که پارامترهایی اساسی مانند اندازه عمق برخورد به آب ، تعیین مرز آب شور و شیرین و یا تخمین زدن اینکه پس از حفاری ، چاه تا چه میزان آبدهی خواهد داشت ، توسط متخصصین و مهندسین ارشد در زمینه ژئوفیزیک، آب های زیرزمینی و زمین شناسی ،بررسی و برآورد شوند. این ویژگی ها توسط دستگاه آبیابی و اکتشاف آب زیرزمینی انجام می شود. همچنین شرکت های فوق توانایی اعزام کارشناسان را جهت بررسی محل نیز داشته تا بتوانند بهترین خدمات رسانی را انجام دهند.

محل حفر چاه آب

مطالعات ژئوفیزیک بهمراه دقیق ترین تحقیقات زمین شناسی جهت ارائه بهترین خدمات و تعیین محل حفر چاه آب ، نیاز می باشد تا در کلیه مناطق آبرفتی و دیگر زمین ها ، با اصولی ترین  روش ، حفر چاه آب انجام شود. اکثر شرکت های دارای خدمات در این زمینه در کلیه نقاط کشور ، فعال بوده و کارشناسان خود را اعزام کرده و همچنین در تهیه گزارشات زمین شناسی و هیدرولوژی برای سازمانها و شرکت های مختلف و تهیه نقشه آب زیرزمینی نیز انجام مطالعات و در زمینه اکتشاف برای کارفرماهای خصوصی از قبیل تعیین پارامترهایی همچون محل، عمق، ابعاد و امتداد، خدمات خود را ارائه می دهند. جهت حفر چاه در حالت سفره آب زیرزمینی باید مواردی چون عمق سطح آب زیرزمینی و یا عمق سنگ بستر و ضخامت و تشخیص لایه های آب باید مشخص شوند.