جت 24 صنعت راه و ساختمان سنگ ساختمانی

سنگ ساختمانی

تولیدکننده انواع سنگ، در مورد مشخصات سنگ‌های مورداستفاده در ساختمان

انواع سنگ ساختمانی

سنگ ساختمانی | سنگ ساختمانی نما

دلایل استفاده از سنگ ساختمانی

استفاده از نور طبیعی و تابش خورشید
تاثیر مثبت بر کیفیت فضاها و ظاهر ساختمان

ایمن سازی سنگ ساختمانی

اجرای پیچ و رولپلاک نما سنگی ساختمان
مقاوم سازی و جلوگیری از افتادن و ترکیدن نمای سنگی